0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

85

[osemdesiatpäť]

85

[osemdesiatpäť]

85

[osemdesiatpäť]

[ఎనభై ఐదు]

[Enabhai aidu]

93

[deväťdesiattri]

93

[deväťdesiattri]

93

[deväťdesiattri]

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]

86

[osemdesiatšesť]

86

[osemdesiatšesť]

86

[osemdesiatšesť]

[ఎనభై ఆరు]

[Enabhai āru]

96

[deväťesiatšesť]

96

[deväťesiatšesť]

96

[deväťesiatšesť]

[తొంభై ఆరు]

[Tombhai āru]
85
[osemdesiatpäť]
[ఎనభై ఐదు]
[Enabhai aidu]
93
[deväťdesiattri]
[తొంభై మూడు]
[Tombhai mūḍu]
86
[osemdesiatšesť]
[ఎనభై ఆరు]
[Enabhai āru]
96
[deväťesiatšesť]
[తొంభై ఆరు]
[Tombhai āru]