0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

[తొంభై రెండు]

[Tombhai reṇḍu]

91

[deväťdesiatjeden]

91

[deväťdesiatjeden]

91

[deväťdesiatjeden]

[తొంభై ఒకటి]

[Tombhai okaṭi]

49

[štyridsaťdeväť]

49

[štyridsaťdeväť]

49

[štyridsaťdeväť]

[నలభై తొమ్మిది]

[Nalabhai tom'midi]

76

[sedemdesiatšesť]

76

[sedemdesiatšesť]

76

[sedemdesiatšesť]

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]
92
[deväťdesiatdva]
[తొంభై రెండు]
[Tombhai reṇḍu]
91
[deväťdesiatjeden]
[తొంభై ఒకటి]
[Tombhai okaṭi]
49
[štyridsaťdeväť]
[నలభై తొమ్మిది]
[Nalabhai tom'midi]
76
[sedemdesiatšesť]
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]