ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
అసమాంజసమైన
అసమాంజసమైన స్పెక్టాకల్స్
absurdný
absurdné okuliare
గైరుహాజరుగా
గైరుహాజరుగా ఉన్న ఆలోచనలు
neprítomný
neprítomné myšlienky
చట్టాల
చట్టాల సమస్య
právny
právny problém