ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

hladina vody
hladina vody
 
బీడు భూమి
బీడు భూమి
 
సొరుగుల అర
సొరుగుల అర
 
semafor
semafor
 
bielizník
bielizník
 
vresovisko
vresovisko
 
రన్నర్
రన్నర్
 
bežkyňa
bežkyňa
 
poklona
poklona
 
అద్దెకు ఇచ్చుట
అద్దెకు ఇచ్చుట
 
ఇ-మెయిల్
ఇ-మెయిల్
 
e-mail
e-mail
 
prenájom
prenájom
 
విల్లు
విల్లు
 
నీటి మట్టము
నీటి మట్టము
 
telefón
telefón
 
టెలిఫోన్
టెలిఫోన్
 
సమ్మర్దపు దీపము
సమ్మర్దపు దీపము
 
50l-card-blank
hladina vody hladina vody
50l-card-blank
బీడు భూమి బీడు భూమి
50l-card-blank
సొరుగుల అర సొరుగుల అర
50l-card-blank
semafor semafor
50l-card-blank
bielizník bielizník
50l-card-blank
vresovisko vresovisko
50l-card-blank
రన్నర్ రన్నర్
50l-card-blank
bežkyňa bežkyňa
50l-card-blank
poklona poklona
50l-card-blank
అద్దెకు ఇచ్చుట అద్దెకు ఇచ్చుట
50l-card-blank
ఇ-మెయిల్ ఇ-మెయిల్
50l-card-blank
e-mail e-mail
50l-card-blank
prenájom prenájom
50l-card-blank
విల్లు విల్లు
50l-card-blank
నీటి మట్టము నీటి మట్టము
50l-card-blank
telefón telefón
50l-card-blank
టెలిఫోన్ టెలిఫోన్
50l-card-blank
సమ్మర్దపు దీపము సమ్మర్దపు దీపము