0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [छ्त्तीस] [Chttīsa]

[دو]‬

[دو]‬

[دو]‬

५८

[پنجاه و هشت]‬

५८

[پنجاه و هشت]‬

५८

[پنجاه و هشت]‬

५९

[پنجاه و نه]‬

५९

[پنجاه و نه]‬

५९

[پنجاه و نه]‬

३६

[سی و شش]‬

३६

[سی و شش]‬

३६

[سی و شش]‬

-

[दोन]
[Dōna]
[دو]‬
[do]
-
५८
[अठ्ठावन्न]
[Aṭhṭhāvanna]
[پنجاه و هشت]‬
[panjâ-ho-hasht]
-
५९
[एकोणसाठ]
[Ēkōṇasāṭha]
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]
-
३६
[छ्त्तीस]
[Chttīsa]
[سی و شش]‬
[see-o-shesh]