تست 1تاریخ:
زمان صرف شده برای آزمون::
Score:


Thu Feb 22, 2024

0/10

روی یک کلمه کلیک کنید
1. ‫من و تو‬
मी तू   See hint
2. ‫یک، دو، سه‬
एक, , तीन   See hint
3. ‫بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد.‬
बाळाला कोको सफरचंदाचा रस आवडतो.   See hint
4. ‫ظرفها کثیف است.‬
घाण झाली आहेत.   See hint
5. ‫من می‌خواهم به فرودگاه بروم.‬
मला विमानतळावर आहे.   See hint
6. ‫گوشت خوک دوست داری؟‬
तुला मांस आवडते का?   See hint
7. ‫ایستگاه اتوبوس کجاست؟‬
बस थांबा कुठे ,   See hint
8. ‫قصر کجاست؟‬
किल्लेमहाल कुठे ,   See hint
9. ‫کرم ضدآفتاب را بردار.‬
बरोबर सनस्क्रीन घे.   See hint
10. ‫من یک دریل و یک آچار پیچ گوشتی لازم دارم.‬
मला एक ड्रिल आणि स्क्रू पाहिजे.   See hint