0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [devätnásť]

19

[نوزده]‬

19

[نوزده]‬

19

[نوزده]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

12

[دوازده]‬

12

[دوازده]‬

12

[دوازده]‬

-
19
[devätnásť]
[نوزده]‬
[nuz-dah]
-
39
[tridsaťdeväť]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
-
59
[pätdesiatdeväť]
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]
-
12
[dvanásť]
[دوازده]‬
[davâz-dah]