0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [nёntёdhjetёeshtatё]

35

[سی و پنج]‬

35

[سی و پنج]‬

35

[سی و پنج]‬

97

[نود و هفت]‬

97

[نود و هفت]‬

97

[نود و هفت]‬

15

[پانزده]‬

15

[پانزده]‬

15

[پانزده]‬

22

[بیست و دو]‬

22

[بیست و دو]‬

22

[بیست و دو]‬

-
35
[tridhjetёepesё]
[سی و پنج]‬
[see-o-panj]
-
97
[nёntёdhjetёeshtatё]
[نود و هفت]‬
[navad-o-haft]
-
15
[pesёmbёdhjetё]
[پانزده]‬
[pânz-dah]
-
22
[njёzetedy]
[بیست و دو]‬
[bist-o-do]