0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [thirty-nine]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

92

[తొంభై రెండు]

92

[తొంభై రెండు]

92

[తొంభై రెండు]

57

[యాభై ఏడు]

57

[యాభై ఏడు]

57

[యాభై ఏడు]

-
39
[thirty-nine]
[ముప్పై తొమ్మిది]
[Muppai tom'midi]
-
69
[sixty-nine]
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]
-
92
[ninety-two]
[తొంభై రెండు]
[Tombhai reṇḍu]
-
57
[fifty-seven]
[యాభై ఏడు]
[Yābhai ēḍu]