0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [ten]

91

[తొంభై ఒకటి]

91

[తొంభై ఒకటి]

91

[తొంభై ఒకటి]

10

[పది]

10

[పది]

10

[పది]

63

[అరవై మూడు]

63

[అరవై మూడు]

63

[అరవై మూడు]

53

[యాభై మూడు]

53

[యాభై మూడు]

53

[యాభై మూడు]

-
91
[ninety-one]
[తొంభై ఒకటి]
[Tombhai okaṭi]
-
10
[ten]
[పది]
[Padi]
-
63
[sixty-three]
[అరవై మూడు]
[Aravai mūḍu]
-
53
[fifty-three]
[యాభై మూడు]
[Yābhai mūḍu]