ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
సూక్ష్మం
సూక్ష్మంగా ఉన్న సూచన
discreet
the discreet hint
టర్కీ
టర్కీ మసీదు
Turkish
the Turkish mosque
చాలా తక్కువ
చాలా తక్కువ వేగం
insufficient
insufficient speed