ਖੇਡਾਂ

ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 2 ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ : 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ : ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਓ

0

0

ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ!
ਗਾਇਬ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਗਦੌੜ
ਭਾਗਦੌੜ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
پرتپاش
کارکنان پرتپاش
ਘੋਟਾਲਾ
ਘੋਟਾਲਾ ਨੂੰ ਉਡ਼ਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ
رسواکننده
گازهای رسواکننده
ਦਫ਼ਤਰੀ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
اداری
زحمت اداری