விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

çanta
çanta
 
ஒற்றுமை
ஒற்றுமை
 
fitness
fitness
 
திடகாத்திரம்
திடகாத்திரம்
 
சிசு
சிசு
 
brokoli
brokoli
 
dayanışma
dayanışma
 
su
su
 
bebek
bebek
 
çamaşır
çamaşır
 
சலவை
சலவை
 
பச்சைப் பூக் கோஸ்
பச்சைப் பூக் கோஸ்
 
பீர்
பீர்
 
bira
bira
 
kokpit
kokpit
 
பெட்டி
பெட்டி
 
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி
 
தண்ணீர்
தண்ணீர்
 
50l-card-blank
çanta çanta
50l-card-blank
ஒற்றுமை ஒற்றுமை
50l-card-blank
fitness fitness
50l-card-blank
திடகாத்திரம் திடகாத்திரம்
50l-card-blank
சிசு சிசு
50l-card-blank
brokoli brokoli
50l-card-blank
dayanışma dayanışma
50l-card-blank
su su
50l-card-blank
bebek bebek
50l-card-blank
çamaşır çamaşır
50l-card-blank
சலவை சலவை
50l-card-blank
பச்சைப் பூக் கோஸ் பச்சைப் பூக் கோஸ்
50l-card-blank
பீர் பீர்
50l-card-blank
bira bira
50l-card-blank
kokpit kokpit
50l-card-blank
பெட்டி பெட்டி
50l-card-blank
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி
50l-card-blank
தண்ணீர் தண்ணீர்