விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
இரண்டாவது
இரண்டாவது உலகப் போர்
ikinci
İkinci Dünya Savaşı‘nda
உணவாக உத்தமம்
உணவாக உத்தமம் மிளகாய்
yenilebilir
yenilebilir biberler
அகிம்சையில்லாத
ஒரு அகிம்சையில்லாத நிலை
ilgisiz
ilgisiz bir tavır