சொல்லகராதி

உரிச்சொற்களை அறிக – ஹங்கேரியன்

okos
egy okos róka
குழப்பமான
குழப்பமான நரி
erős
az erős nő
வலிமையான
வலிமையான பெண்
köves
egy köves út
கல் கட்டாயமான
ஒரு கல் கட்டாயமான பாதை
egyedülálló
egy egyedülálló anya
ஒற்றையாள்
ஒற்றை அம்மா
késő
a késői munka
தாமதமான
தாமதமான வேலை
szokatlan
szokatlan gombák
அசாதாரண
அசாதாரண பிள்ளைகள்
óvatlan
az óvatlan gyerek
கவனமில்லாத
கவனமில்லாத குழந்தை
őrült
egy őrült nő
பைத்தியமான
ஒரு பைத்தியமான பெண்
kész
a majdnem kész ház
முழுவதுமாக
மிகவும் முழுவதுமாக உள்ள வீடு
játékos
a játékos tanulás
விளையாட்டு விதமான
விளையாட்டு விதமான கற்றல்
neveletlen
a neveletlen gyermek
கேடான
கேடான குழந்தை
kiváló
egy kiváló ötlet
சிறந்த
சிறந்த ஐயம்