ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

‫المعجم
‫المعجم
 
నిర్వచనము
నిర్వచనము
 
మహా నగరము
మహా నగరము
 
అకారాది నిఘంటువు
అకారాది నిఘంటువు
 
‫الجبال
‫الجبال
 
ఈల
ఈల
 
పోరు
పోరు
 
‫المترو
‫المترو
 
పర్వతాలు
పర్వతాలు
 
మితిమీరిన అలసట
మితిమీరిన అలసట
 
‫العياء
‫العياء
 
ఫ్లిప్-ఫ్లాప్
ఫ్లిప్-ఫ్లాప్
 
‫صفارة الحكم
‫صفارة الحكم
 
‫الذراع
‫الذراع
 
‫حذاء الحمام
‫حذاء الحمام
 
భుజము
భుజము
 
‫القتال
‫القتال
 
‫التعريف
‫التعريف
 
50l-card-blank
‫المعجم ‫المعجم
50l-card-blank
నిర్వచనము నిర్వచనము
50l-card-blank
మహా నగరము మహా నగరము
50l-card-blank
అకారాది నిఘంటువు అకారాది నిఘంటువు
50l-card-blank
‫الجبال ‫الجبال
50l-card-blank
ఈల ఈల
50l-card-blank
పోరు పోరు
50l-card-blank
‫المترو ‫المترو
50l-card-blank
పర్వతాలు పర్వతాలు
50l-card-blank
మితిమీరిన అలసట మితిమీరిన అలసట
50l-card-blank
‫العياء ‫العياء
50l-card-blank
ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్
50l-card-blank
‫صفارة الحكم ‫صفارة الحكم
50l-card-blank
‫الذراع ‫الذراع
50l-card-blank
‫حذاء الحمام ‫حذاء الحمام
50l-card-blank
భుజము భుజము
50l-card-blank
‫القتال ‫القتال
50l-card-blank
‫التعريف ‫التعريف