ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
భౌతిక
భౌతిక ప్రయోగం
فيزيائي
التجربة الفيزيائية
గౌరవమైన
గౌరవమైన వైతానికి
نبيل
نادل نبيل
తిరస్కరణీయమైన
తిరస్కరణీయమైన విసర్జన
مرفوض
التخلص المرفوض