ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

ఆచార్యుడు
ఆచార్యుడు
 
nyomtató
nyomtató
 
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం
 
ముద్రణ యంత్రము
ముద్రణ యంత్రము
 
స్త్రీల సైకిల్
స్త్రీల సైకిల్
 
gyufa
gyufa
 
női kerékpár
női kerékpár
 
angyal
angyal
 
ప్రకటనలు
ప్రకటనలు
 
మ్యాచ్, అగ్గిపెట్టె;
మ్యాచ్, అగ్గిపెట్టె;
 
légcsavaros repülőgép
légcsavaros repülőgép
 
professzor
professzor
 
hirdetés
hirdetés
 
obeliszk
obeliszk
 
పంఖాలు గల విమానము
పంఖాలు గల విమానము
 
దేవదూత
దేవదూత
 
నియాన్ కాంతి
నియాన్ కాంతి
 
neonfény
neonfény
 
50l-card-blank
ఆచార్యుడు ఆచార్యుడు
50l-card-blank
nyomtató nyomtató
50l-card-blank
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం
50l-card-blank
ముద్రణ యంత్రము ముద్రణ యంత్రము
50l-card-blank
స్త్రీల సైకిల్ స్త్రీల సైకిల్
50l-card-blank
gyufa gyufa
50l-card-blank
női kerékpár női kerékpár
50l-card-blank
angyal angyal
50l-card-blank
ప్రకటనలు ప్రకటనలు
50l-card-blank
మ్యాచ్, అగ్గిపెట్టె; మ్యాచ్, అగ్గిపెట్టె;
50l-card-blank
légcsavaros repülőgép légcsavaros repülőgép
50l-card-blank
professzor professzor
50l-card-blank
hirdetés hirdetés
50l-card-blank
obeliszk obeliszk
50l-card-blank
పంఖాలు గల విమానము పంఖాలు గల విమానము
50l-card-blank
దేవదూత దేవదూత
50l-card-blank
నియాన్ కాంతి నియాన్ కాంతి
50l-card-blank
neonfény neonfény