ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
తక్కువ
తక్కువ పురుషుడు
alulmaradt
az alulmaradt férfi
నష్టం
నష్టంగా ఉండే సంస్థానం
hátrányos
egy hátrányos helyzet
సరళమైన
సరళమైన పానీయం
egyszerű
az egyszerű ital