ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

మతము   »  
Agama

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

ఆలయము
ఆలయము
 
hadiah natal
hadiah natal
 
malaikat
malaikat
 
candi
candi
 
దేవదూత
దేవదూత
 
దీవెన
దీవెన
 
gereja
gereja
 
islam
islam
 
ప్రార్థన
ప్రార్థన
 
budhisme
budhisme
 
berkat
berkat
 
ఇస్లామ్ మతము
ఇస్లామ్ మతము
 
క్రిస్మస్ బహుమతి
క్రిస్మస్ బహుమతి
 
shalat
shalat
 
ధ్యానము
ధ్యానము
 
బౌద్ధమతం
బౌద్ధమతం
 
meditasi
meditasi
 
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము
 
50l-card-blank
ఆలయము ఆలయము
50l-card-blank
hadiah natal hadiah natal
50l-card-blank
malaikat malaikat
50l-card-blank
candi candi
50l-card-blank
దేవదూత దేవదూత
50l-card-blank
దీవెన దీవెన
50l-card-blank
gereja gereja
50l-card-blank
islam islam
50l-card-blank
ప్రార్థన ప్రార్థన
50l-card-blank
budhisme budhisme
50l-card-blank
berkat berkat
50l-card-blank
ఇస్లామ్ మతము ఇస్లామ్ మతము
50l-card-blank
క్రిస్మస్ బహుమతి క్రిస్మస్ బహుమతి
50l-card-blank
shalat shalat
50l-card-blank
ధ్యానము ధ్యానము
50l-card-blank
బౌద్ధమతం బౌద్ధమతం
50l-card-blank
meditasi meditasi
50l-card-blank
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము