ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

గాయకుడు
గాయకుడు
 
రెండు చక్రాల వాహనము
రెండు చక్రాల వాహనము
 
la verdura
la verdura
 
il cantante
il cantante
 
il matrimonio
il matrimonio
 
ఓటమి
ఓటమి
 
lo scooter
lo scooter
 
గూడకొంగ
గూడకొంగ
 
la sconfitta
la sconfitta
 
సమస్య
సమస్య
 
లైట్ హౌస్
లైట్ హౌస్
 
il problema
il problema
 
il faro
il faro
 
వివాహవేడుక
వివాహవేడుక
 
కూరగాయలు
కూరగాయలు
 
పోస్ట్ ఆఫీస్
పోస్ట్ ఆఫీస్
 
l‘ufficio postale
l‘ufficio postale
 
il pellicano
il pellicano
 
50l-card-blank
గాయకుడు గాయకుడు
50l-card-blank
రెండు చక్రాల వాహనము రెండు చక్రాల వాహనము
50l-card-blank
la verdura la verdura
50l-card-blank
il cantante il cantante
50l-card-blank
il matrimonio il matrimonio
50l-card-blank
ఓటమి ఓటమి
50l-card-blank
lo scooter lo scooter
50l-card-blank
గూడకొంగ గూడకొంగ
50l-card-blank
la sconfitta la sconfitta
50l-card-blank
సమస్య సమస్య
50l-card-blank
లైట్ హౌస్ లైట్ హౌస్
50l-card-blank
il problema il problema
50l-card-blank
il faro il faro
50l-card-blank
వివాహవేడుక వివాహవేడుక
50l-card-blank
కూరగాయలు కూరగాయలు
50l-card-blank
పోస్ట్ ఆఫీస్ పోస్ట్ ఆఫీస్
50l-card-blank
l‘ufficio postale l‘ufficio postale
50l-card-blank
il pellicano il pellicano