ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
మెక్సికన్
మెక్సికన్ గువాకమోలి
messicano
la guacamole messicana
విదేశీ
విదేశీయులు
straniero
persone straniere
చెక్
చెక్ రాజధాని
ceco
la capitale ceca