ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

róża
róża
 
mechanik samochodowy
mechanik samochodowy
 
సంచరించు వాహనము
సంచరించు వాహనము
 
lokomotywa
lokomotywa
 
రెండు రహదారుల కలయిక చోటు
రెండు రహదారుల కలయిక చోటు
 
przejazd kolejowy
przejazd kolejowy
 
mapa
mapa
 
గులాబీ
గులాబీ
 
దయ్యము
దయ్యము
 
brama
brama
 
sałata
sałata
 
పాలకూర
పాలకూర
 
పటము
పటము
 
ఊక దంపుడు
ఊక దంపుడు
 
diabeł
diabeł
 
wafel
wafel
 
ప్రవేశద్వారము
ప్రవేశద్వారము
 
కారు మెకానిక్
కారు మెకానిక్
 
50l-card-blank
róża róża
50l-card-blank
mechanik samochodowy mechanik samochodowy
50l-card-blank
సంచరించు వాహనము సంచరించు వాహనము
50l-card-blank
lokomotywa lokomotywa
50l-card-blank
రెండు రహదారుల కలయిక చోటు రెండు రహదారుల కలయిక చోటు
50l-card-blank
przejazd kolejowy przejazd kolejowy
50l-card-blank
mapa mapa
50l-card-blank
గులాబీ గులాబీ
50l-card-blank
దయ్యము దయ్యము
50l-card-blank
brama brama
50l-card-blank
sałata sałata
50l-card-blank
పాలకూర పాలకూర
50l-card-blank
పటము పటము
50l-card-blank
ఊక దంపుడు ఊక దంపుడు
50l-card-blank
diabeł diabeł
50l-card-blank
wafel wafel
50l-card-blank
ప్రవేశద్వారము ప్రవేశద్వారము
50l-card-blank
కారు మెకానిక్ కారు మెకానిక్