ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ఆతంకం లేకుండా
ఆతంకం లేకుండా పర్యటించిన నడక
niezakłócony
niezakłócony spacer
మాయా
మాయా ధనం
wirtualny
wirtualne pieniądze
ప్రమాదకరంగా
ప్రమాదకరమైన మోసలి
niebezpieczny
niebezpieczny krokodyl