ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Nilabaḍalēnu
nēnu ī saṅgītānni taṭṭukōlēnu!
nie znosić
Nie znoszę tej muzyki!
Kṣīṇin̄cu
iḷlu pāḍaipōyāyi.
pogarszać się
Domy pogorszyły się.
Vijil ūdaṇḍi
repharī vijil vēsi reḍ kārḍ cūpin̄cāḍu.
zagwizdać
Sędzia zagwizdał i pokazał czerwoną kartkę.