ಸಸ್ಯಗಳು     
Pflanzen

-

der Bambus +

ಬೊಂಬು

-

die Blüte, n +

ಹೂವು

-

der Blumenstrauß, "e +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

der Zweig, e +

ರೆಂಬೆ

-

die Knospe, n +

ಮೊಗ್ಗು

-

der Kaktus, Kakteen +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

der Klee +

ಕ್ಲೋವರ್

-

der Zapfen, - +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

die Kornblume, n +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

der Krokus, se +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

die Osterglocke, n +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

die Margerite, n +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

der Löwenzahn +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

die Blume, n +

ಹೂವು

-

das Laub +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

das Getreide +

ಕಾಳು

-

das Gras +

ಹುಲ್ಲು

-

das Wachstum +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

die Hyazinthe, n +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

der Rasen +

ಹಸಲೆ

-

die Lilie, n +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

der Leinsamen +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

der Pilz, e +

ಅಣಬೆ

-

der Olivenbaum, "e +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

die Palme, n +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

das Stiefmütterchen, - +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

der Pfirsichbaum, "e +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

die Pflanze, n +

ಗಿಡ

-

der Mohn +

ಗಸಗಸೆ

-

die Wurzel, n +

ಬೇರು

-

die Rose, n +

ಗುಲಾಬಿ

-

der Samen, - +

ಬೀಜ

-

das Schneeglöckchen, - +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

die Sonnenblume, n +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

der Dorn, en +

ಮುಳ್ಳು

-

der Stamm, "e +

ಕಾಂಡ

-

die Tulpe, n +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

die Seerose, n +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

der Weizen +

ಗೋಧಿ

-
der Bambus
ಬೊಂಬು

-
die Blüte, n
ಹೂವು

-
der Blumenstrauß, "e
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
der Zweig, e
ರೆಂಬೆ

-
die Knospe, n
ಮೊಗ್ಗು

-
der Kaktus, Kakteen
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
der Klee
ಕ್ಲೋವರ್

-
der Zapfen, -
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
die Kornblume, n
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
der Krokus, se
ಕ್ರೋಕಸ್

-
die Osterglocke, n
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
die Margerite, n
ಡೇಯ್ಸಿ

-
der Löwenzahn
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
die Blume, n
ಹೂವು

-
das Laub
ಎಲೆಗುಂಪು

-
das Getreide
ಕಾಳು

-
das Gras
ಹುಲ್ಲು

-
das Wachstum
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
die Hyazinthe, n
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
der Rasen
ಹಸಲೆ

-
die Lilie, n
ಲಿಲ್ಲಿ

-
der Leinsamen
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
der Pilz, e
ಅಣಬೆ

-
der Olivenbaum, "e
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
die Palme, n
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
das Stiefmütterchen, -
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
der Pfirsichbaum, "e
ಪೀಚ್ ಮರ

-
die Pflanze, n
ಗಿಡ

-
der Mohn
ಗಸಗಸೆ

-
die Wurzel, n
ಬೇರು

-
die Rose, n
ಗುಲಾಬಿ

-
der Samen, -
ಬೀಜ

-
das Schneeglöckchen, -
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
die Sonnenblume, n
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
der Dorn, en
ಮುಳ್ಳು

-
der Stamm, "e
ಕಾಂಡ

-
die Tulpe, n
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
die Seerose, n
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
der Weizen
ಗೋಧಿ