வானிலை     
Wetter

-

das Barometer, -

காற்றழுத்தமானி

-

die Wolke, n

மேகம்

-

die Kälte

குளிர்ச்சி

-

der Halbmond, e

பிறைச் சந்திரன்

-

die Dunkelheit

இருள்

-

die Dürre, n

வறட்சி

-

die Erde

புவி

-

der Nebel, -

மூடுபனி

-

das Glatteis

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

die Hitze

வெப்பம்

-

der Hurrikan, s

புயல்

-

der Eiszapfen, -

உறை நீர் மணி

-

der Blitz, e

மின்னல்

-

der Meteor, e

எரி நட்சத்திரம்

-

der Mond, e

சந்திரன்

-

der Regenbogen, "

வானவில்

-

der Regentropfen, -

மழைத்துளி

-

der Schnee

பனி

-

die Schneeflocke, n

பனிச்செதில்

-

der Schneemann, "er

பனி மனிதன்

-

der Stern, e

நட்சத்திரம்

-

das Gewitter, -

புயல்

-

die Sturmflut, en

புயல் எழுச்சி

-

die Sonne, n

சூரியன்

-

der Sonnenstrahl, en

சூரியக் கதிர்கள்

-

das Abendrot

சூரிய அஸ்தமனம்

-

das Thermometer, -

வெப்பமானி

-

das Unwetter, -

இடியுடன் கூடிய மழை

-

die Dämmerung

அந்தி கருக்கல்

-

das Wetter

வானிலை

-

die Nässe

ஈரமான நிலை

-

der Wind, e

வீசும் காற்று

-
das Barometer, -
காற்றழுத்தமானி

-
die Wolke, n
மேகம்

-
die Kälte
குளிர்ச்சி

-
der Halbmond, e
பிறைச் சந்திரன்

-
die Dunkelheit
இருள்

-
die Dürre, n
வறட்சி

-
die Erde
புவி

-
der Nebel, -
மூடுபனி

-
der Frost, "e
பனி

-
das Glatteis
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
die Hitze
வெப்பம்

-
der Hurrikan, s
புயல்

-
der Eiszapfen, -
உறை நீர் மணி

-
der Blitz, e
மின்னல்

-
der Meteor, e
எரி நட்சத்திரம்

-
der Mond, e
சந்திரன்

-
der Regenbogen, "
வானவில்

-
der Regentropfen, -
மழைத்துளி

-
der Schnee
பனி

-
die Schneeflocke, n
பனிச்செதில்

-
der Schneemann, "er
பனி மனிதன்

-
der Stern, e
நட்சத்திரம்

-
das Gewitter, -
புயல்

-
die Sturmflut, en
புயல் எழுச்சி

-
die Sonne, n
சூரியன்

-
der Sonnenstrahl, en
சூரியக் கதிர்கள்

-
das Abendrot
சூரிய அஸ்தமனம்

-
das Thermometer, -
வெப்பமானி

-
das Unwetter, -
இடியுடன் கூடிய மழை

-
die Dämmerung
அந்தி கருக்கல்

-
das Wetter
வானிலை

-
die Nässe
ஈரமான நிலை

-
der Wind, e
வீசும் காற்று