விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
மின்னணு
மின்னணு கட்டிடம்
elektronisch
die elektronische Festplatte
பழைய பாரம்பரியமான
பழைய பாரம்பரிய சூரிய சேகரிப்பகம்
altmodisch
altmodische Sonnenkollektoren
வலிமையுள்ள
வலிமையுள்ள உடல்
kraftvoll
der kraftvolle Körper