தொழில்நுட்பம்     
기술

-

공기 펌프
gong-gi peompeu

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

항공 사진
hang-gong sajin

வான்வழி நிழற்படம்

-

볼 베어링
bol beeoling

தாங்கிப் பந்து

-

배터리
baeteoli

மின்கலன்

-

자전거 체인
jajeongeo chein

சைக்கிள் சங்கிலி

-

전선
jeonseon

கேபிள்

-

전선 릴
jeonseon lil

வடச்சுருள்

-

카메라
kamela

கேமரா

-

카세트
kaseteu

ஒலிப் பேழை

-

충전기
chungjeongi

மின்னூட்டி

-

조종석
jojongseog

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

톱니바퀴
tobnibakwi

பற்சக்கரம்

-

번호 자물쇠
beonho jamulsoe

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

컴퓨터
keompyuteo

கணினி

-

크레인
keulein

க்ரேன் இயந்திரம்

-

데스크톱 컴퓨터
deseukeutob keompyuteo

மேசைக் கணினி

-

굴착 장치
gulchag jangchi

தோண்டும் ரிக்

-

드라이브
deulaibeu

இயக்கி

-

DVD
DVD

டிவிடி

-

전동기
jeondong-gi

மின்னோடி

-

에너지
eneoji

மின்சக்தி

-

굴착기
gulchaggi

தோண்டு பொறி

-

팩스
paegseu

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

필름 카메라
pilleum kamela

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

플로피 디스크
peullopi diseukeu

நெகிழ் வட்டு

-

고글
gogeul

மூக்குக் கண்ணாடி

-

하드 디스크
hadeu diseukeu

நிலைவட்டு

-

조이스틱
joiseutig

இயக்குப்பிடி

-


ki

சாவி

-

착륙
chaglyug

இறங்குதல்

-

노트북
noteubug

மடிக்கணினி

-

잔디 깎는 기계
jandi kkakkneun gigye

புல்தரைச் செதுக்கி

-

렌즈
lenjeu

காமரா கண்ணாடி

-

기계
gigye

எந்திரம்

-

선박 프로펠러
seonbag peulopelleo

கடல் உந்தி

-

광산
gwangsan

சுரங்கம்

-

다중 소켓
dajung sokes

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

프린터
peulinteo

அச்சுப்பொறி

-

프로그램
peulogeulaem

கணினி நிரல்

-

펌프
peompeu

விசைக்குழாய்

-

전축
jeonchug

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

리모콘
limokon

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

로봇
lobos

இயந்திர மனிதன்

-

위성 안테나
wiseong antena

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

재봉틀
jaebongteul

தையல் இயந்திரம்

-

슬라이드 필름
seullaideu pilleum

ஸ்லைடு படம்

-

태양열 기술
taeyang-yeol gisul

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

우주 왕복선
uju wangbogseon

விண்கலம்

-

증기 롤러
jeung-gi lolleo

வெப்ப உருளி

-

서스펜션
seoseupensyeon

இடைநிறுத்தல்

-

스위치
seuwichi

ஸ்விட்ச்

-

줄자
julja

அளவு நாடா

-

기술
gisul

தொழில்நுட்பம்

-

전화
jeonhwa

தொலை பேசி

-

망원 렌즈
mang-won lenjeu

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

망원경
mang-wongyeong

தொலைநோக்கி

-

USB 플래시 드라이브
USB peullaesi deulaibeu

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

밸브
baelbeu

அடைப்பிதழ்

-

비디오 카메라
bidio kamela

வீடியோ கேமரா

-

전압
jeon-ab

மின்னழுத்தம்

-

물레방아
mullebang-a

நீர்ச் சக்கரம்

-

풍력 발전용 터빈
punglyeog baljeon-yong teobin

காற்றாலை விசையாழி

-

풍차
pungcha

காற்றாலை

-
공기 펌프
gong-gi peompeu
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
항공 사진
hang-gong sajin
வான்வழி நிழற்படம்

-
볼 베어링
bol beeoling
தாங்கிப் பந்து

-
배터리
baeteoli
மின்கலன்

-
자전거 체인
jajeongeo chein
சைக்கிள் சங்கிலி

-
전선
jeonseon
கேபிள்

-
전선 릴
jeonseon lil
வடச்சுருள்

-
카메라
kamela
கேமரா

-
카세트
kaseteu
ஒலிப் பேழை

-
충전기
chungjeongi
மின்னூட்டி

-
조종석
jojongseog
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
톱니바퀴
tobnibakwi
பற்சக்கரம்

-
번호 자물쇠
beonho jamulsoe
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
컴퓨터
keompyuteo
கணினி

-
크레인
keulein
க்ரேன் இயந்திரம்

-
데스크톱 컴퓨터
deseukeutob keompyuteo
மேசைக் கணினி

-
굴착 장치
gulchag jangchi
தோண்டும் ரிக்

-
드라이브
deulaibeu
இயக்கி

-
DVD
DVD
டிவிடி

-
전동기
jeondong-gi
மின்னோடி

-
에너지
eneoji
மின்சக்தி

-
굴착기
gulchaggi
தோண்டு பொறி

-
팩스
paegseu
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
필름 카메라
pilleum kamela
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
플로피 디스크
peullopi diseukeu
நெகிழ் வட்டு

-
고글
gogeul
மூக்குக் கண்ணாடி

-
하드 디스크
hadeu diseukeu
நிலைவட்டு

-
조이스틱
joiseutig
இயக்குப்பிடி

-

ki
சாவி

-
착륙
chaglyug
இறங்குதல்

-
노트북
noteubug
மடிக்கணினி

-
잔디 깎는 기계
jandi kkakkneun gigye
புல்தரைச் செதுக்கி

-
렌즈
lenjeu
காமரா கண்ணாடி

-
기계
gigye
எந்திரம்

-
선박 프로펠러
seonbag peulopelleo
கடல் உந்தி

-
광산
gwangsan
சுரங்கம்

-
다중 소켓
dajung sokes
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
프린터
peulinteo
அச்சுப்பொறி

-
프로그램
peulogeulaem
கணினி நிரல்

-
프로펠러
peulopelleo
உந்தி

-
펌프
peompeu
விசைக்குழாய்

-
전축
jeonchug
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
리모콘
limokon
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
로봇
lobos
இயந்திர மனிதன்

-
위성 안테나
wiseong antena
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
재봉틀
jaebongteul
தையல் இயந்திரம்

-
슬라이드 필름
seullaideu pilleum
ஸ்லைடு படம்

-
태양열 기술
taeyang-yeol gisul
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
우주 왕복선
uju wangbogseon
விண்கலம்

-
증기 롤러
jeung-gi lolleo
வெப்ப உருளி

-
서스펜션
seoseupensyeon
இடைநிறுத்தல்

-
스위치
seuwichi
ஸ்விட்ச்

-
줄자
julja
அளவு நாடா

-
기술
gisul
தொழில்நுட்பம்

-
전화
jeonhwa
தொலை பேசி

-
망원 렌즈
mang-won lenjeu
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
망원경
mang-wongyeong
தொலைநோக்கி

-
USB 플래시 드라이브
USB peullaesi deulaibeu
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
밸브
baelbeu
அடைப்பிதழ்

-
비디오 카메라
bidio kamela
வீடியோ கேமரா

-
전압
jeon-ab
மின்னழுத்தம்

-
물레방아
mullebang-a
நீர்ச் சக்கரம்

-
풍력 발전용 터빈
punglyeog baljeon-yong teobin
காற்றாலை விசையாழி

-
풍차
pungcha
காற்றாலை