விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
குற்றம் செயலாக்குகிறது
குற்றம் செயலாக்குகிற குப்பை பூஸிப்பு
범죄에 해당하는
불법적인 쓰레기 처리
கடினமான
கடினமான வரிசை
단단한
고정된 순서
கடுமையான
கடுமையான தவறு
심각한
심각한 오류