పెద్ద జంతువులు     
‫الحيوانات الكبيرة‬

-

‫التمساح‬
ettemsaah

పెద్ద మొసలి

-

‫الكاشيما‬
elkaashiimaa

దుప్పి కొమ్ములు

-

‫الدب‬
edob

ఎలుగుబంటి

-

‫التنين‬
ettenniin

డ్రాగన్

-

‫الغوريلا‬
elghorellaa

గొరిల్లా

-

‫الحصان‬
elhissaan

గుర్రము

-

‫النمر‬
ennamer

చిఱుతపులి

-

‫الأسد‬
elased

సింహము

-

‫اللاما‬
elaamaa

ఒక విధమైన ఒంటె

-

‫الوشق‬
elwashak

శివంగి

-

‫النعامة‬
ennaeaama

నిప్పుకోడి

-

‫الباندا‬
elbandaa

పెద్ద జంతువు

-

‫الدب القطبي‬
edob elkotbii

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

‫البومة‬
elbooma

చిరుతపులి

-

‫الأيل‬
el'ayl

మగ జింక

-

‫فيل البحر‬
fiil elbaher

నీటి గుర్రము

-
‫التمساح‬
ettemsaah
పెద్ద మొసలి

-
‫الكاشيما‬
elkaashiimaa
దుప్పి కొమ్ములు

-
‫البابون‬
elbaaboon
బబూన్

-
‫الدب‬
edob
ఎలుగుబంటి

-
‫الجاموسة‬
eljaamoosa
గేదె

-
‫الجمل‬
eljamal
ఒంటె

-
‫الفهد‬
elfahed
చిరుత

-
‫البقرة‬
elbakara
గోవు

-
‫التمساح‬
ettemsaah
మొసలి

-
‫الديناصور‬
eddiinaasoor
డైనోసార్

-
‫الحمار‬
elhimaar
గాడిద

-
‫التنين‬
ettenniin
డ్రాగన్

-
‫الفيل‬
elfiil
ఏనుగు

-
‫الزرافة‬
ezzaraafa
జిరాఫీ

-
‫الغوريلا‬
elghorellaa
గొరిల్లా

-
‫فرس النهر‬
faras ennaher
హిప్పో

-
‫الحصان‬
elhissaan
గుర్రము

-
‫الكنغر‬
elkanghar
కంగారూ

-
‫النمر‬
ennamer
చిఱుతపులి

-
‫الأسد‬
elased
సింహము

-
‫اللاما‬
elaamaa
ఒక విధమైన ఒంటె

-
‫الوشق‬
elwashak
శివంగి

-
‫الوحش‬
elwahesh
భూతము

-
‫حيوان الموظ‬
hayawaan elmoodh
దుప్పి

-
‫النعامة‬
ennaeaama
నిప్పుకోడి

-
‫الباندا‬
elbandaa
పెద్ద జంతువు

-
‫الخنزير‬
elkhenziir
పంది

-
‫الدب القطبي‬
edob elkotbii
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
‫البومة‬
elbooma
చిరుతపులి

-
‫وحيد القرن‬
wahiid elkaren
రైనో

-
‫الأيل‬
el'ayl
మగ జింక

-
‫النمر‬
ennamer
పులి

-
‫فيل البحر‬
fiil elbaher
నీటి గుర్రము

-
‫الحصان البري‬
elhissaan elbarrii
అడవి గుర్రం

-
‫الحمار الوحشي‬
elhimaar elwahshii
చారల గుర్రము