విద్య     
Educação

-

a arqueologia +

పురాతత్వ శాస్త్రం

-

o átomo +

అణువు

-

o quadro +

బోర్డు

-

o cálculo +

లెక్కింపు

-

a calculadora +

గణన యంత్రము

-

o certificado +

ధృవీకరణ పత్రం

-

o giz +

సుద్ద

-

a classe +

తరగతి

-

o compasso +

అయస్కాంత వృత్తము

-

a bússola +

ఆవరణ, చుట్టబడిన

-

o país +

దేశము

-

o curso +

కోర్సు

-

o diploma +

అధికార పత్రము

-

a direção +

దిశ

-

a educação +

విద్య

-

o filtro +

వడపోత

-

a fórmula +

సూత్రము

-

a geografia +

భూగోళ శాస్త్రము

-

a gramática +

వ్యాకరణము

-

o conhecimento +

జ్ఞానము

-

o idioma / a língua +

భాష

-

a lição +

పాఠము

-

a biblioteca +

గ్రంధాలయము

-

a literatura +

సాహిత్యము

-

a matemática +

గణితము

-

o microscópio +

సూక్ష్మదర్శిని

-

o algarismo +

సంఖ్య

-

o número +

సంఖ్య

-

a pressão +

ఒత్తిడి

-

o prisma +

రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము

-

o professor +

ఆచార్యుడు

-

a pirâmide +

పిరమిడ్

-

a radioatividade +

ధార్మికత చర్య

-

as balanças +

పొలుసులు

-

o espaço +

అంతరిక్షము

-

a estatística +

గణాంకాలు

-

os estudos +

అధ్యయనాలు

-

a sílaba +

అక్షరాంశము

-

a tabela +

పట్టిక; మేజా

-

a tradução +

అనువాదము

-

o triângulo +

త్రిభుజము

-

o trema +

ఊమ్ లాయుట్

-

a universidade +

విశ్వవిద్యాలయము

-

o mapa-mundi +

ప్రపంచ పటము

-
a arqueologia
పురాతత్వ శాస్త్రం

-
o átomo
అణువు

-
o quadro
బోర్డు

-
o cálculo
లెక్కింపు

-
a calculadora
గణన యంత్రము

-
o certificado
ధృవీకరణ పత్రం

-
o giz
సుద్ద

-
a classe
తరగతి

-
o compasso
అయస్కాంత వృత్తము

-
a bússola
ఆవరణ, చుట్టబడిన

-
o país
దేశము

-
o curso
కోర్సు

-
o diploma
అధికార పత్రము

-
a direção
దిశ

-
a educação
విద్య

-
o filtro
వడపోత

-
a fórmula
సూత్రము

-
a geografia
భూగోళ శాస్త్రము

-
a gramática
వ్యాకరణము

-
o conhecimento
జ్ఞానము

-
o idioma / a língua
భాష

-
a lição
పాఠము

-
a biblioteca
గ్రంధాలయము

-
a literatura
సాహిత్యము

-
a matemática
గణితము

-
o microscópio
సూక్ష్మదర్శిని

-
o algarismo
సంఖ్య

-
o número
సంఖ్య

-
a pressão
ఒత్తిడి

-
o prisma
రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము

-
o professor
ఆచార్యుడు

-
a pirâmide
పిరమిడ్

-
a radioatividade
ధార్మికత చర్య

-
as balanças
పొలుసులు

-
o espaço
అంతరిక్షము

-
a estatística
గణాంకాలు

-
os estudos
అధ్యయనాలు

-
a sílaba
అక్షరాంశము

-
a tabela
పట్టిక; మేజా

-
a tradução
అనువాదము

-
o triângulo
త్రిభుజము

-
o trema
ఊమ్ లాయుట్

-
a universidade
విశ్వవిద్యాలయము

-
o mapa-mundi
ప్రపంచ పటము