ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
వదిలిపెట్టిన
వదిలిపెట్టిన టెడీబేర్
abandonado
o ursinho abandonado
భయానకం
భయానకమైన వికిరణం
preocupante
a radioatividade preocupante
విప్లవమైన
విప్లవమైన ఆలోచనకారుడు
revolucionário
o pensador revolucionário