పెద్ద జంతువులు     
สัตว์ใหญ่

-

จระเข้
jaw-rá′-kây

పెద్ద మొసలి

-

ละมั่ง
lá′-mâng′

దుప్పి కొమ్ములు

-

หมี
měe

ఎలుగుబంటి

-

อูฐ
òot

ఒంటె

-

วัว
wua

గోవు

-

ลา
la

గాడిద

-

มังกร
mang′-gawn

డ్రాగన్

-

ช้าง
cháng

ఏనుగు

-

ยีราฟ
yee-ráp

జిరాఫీ

-

ม้า
má

గుర్రము

-

เสือดาว
sěua-dao

చిఱుతపులి

-

ลามา
la-ma

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ลิงซ์
ling′

శివంగి

-

หมีแพนด้า
měe-pæn-dâ

పెద్ద జంతువు

-

หมู
mǒo

పంది

-

หมีขั้วโลก
měe-kûa-lôk

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

แรด
ræ̂t

రైనో

-

ม้าป่า
má-bhà

అడవి గుర్రం

-

ม้าลาย
má-lai

చారల గుర్రము

-
จระเข้
jaw-rá′-kây
పెద్ద మొసలి

-
ละมั่ง
lá′-mâng′
దుప్పి కొమ్ములు

-
ลิงบาบูน
ling′-ba-boon
బబూన్

-
หมี
měe
ఎలుగుబంటి

-
ควาย
kwai
గేదె

-
อูฐ
òot
ఒంటె

-
เสือชีต้า
sěua-chee-dhâ
చిరుత

-
วัว
wua
గోవు

-
จระเข้
jaw-rá′-kây
మొసలి

-
ไดโนเสาร์
dai′-noh-sǎo′
డైనోసార్

-
ลา
la
గాడిద

-
มังกร
mang′-gawn
డ్రాగన్

-
ช้าง
cháng
ఏనుగు

-
ยีราฟ
yee-ráp
జిరాఫీ

-
กอริลลา
gaw-rin′-la
గొరిల్లా

-
ฮิปโป
híp′-bhoh
హిప్పో

-
ม้า
má
గుర్రము

-
จิงโจ้
jing′-jôh
కంగారూ

-
เสือดาว
sěua-dao
చిఱుతపులి

-
สิงโต
sǐng′-dhoh
సింహము

-
ลามา
la-ma
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ลิงซ์
ling′
శివంగి

-
สัตว์ประหลาด
sàt′-bhrà′-làt
భూతము

-
กวางมูซ
gwang-môos
దుప్పి

-
นกกระจอกเทศ
nók′-grà′-jàwk-tâyt
నిప్పుకోడి

-
หมีแพนด้า
měe-pæn-dâ
పెద్ద జంతువు

-
หมู
mǒo
పంది

-
หมีขั้วโลก
měe-kûa-lôk
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
สิงโตภูเขา
sǐng′-dhoh-poo-kǎo′
చిరుతపులి

-
แรด
ræ̂t
రైనో

-
กวางตัวผู้
gwang-dhua-pôo
మగ జింక

-
เสือ
sěua
పులి

-
สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
నీటి గుర్రము

-
ม้าป่า
má-bhà
అడవి గుర్రం

-
ม้าลาย
má-lai
చారల గుర్రము