ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
సంవత్సరాలు
సంవత్సరాల జైలు శిక్ష
หลายปี
การโดนกักขังหลายปี
వ్యక్తిగత
వ్యక్తిగత అగ్ని గుణ్డం
แบบเฉพาะ
ไม้ขีดแบบเฉพาะ
తెలుసుకోవాల్సిన
తెలుసుకోవాల్సిన వార్తలు
น่ารู้
ข่าวสารที่น่ารู้