እንግሊዝኛ ኣሜሪካ ብነጻ ተማሃሩ

ብናይ ቋንቋ ኮርስና ‘American English for beginners’ ብቕልጡፍን ብቐሊሉን ኣመሪካዊ እንግሊዝኛ ተማሃሩ።

ti ትግሪኛ   »   em.png English (US)

ኣመሪካዊ እንግሊዝኛ ተማሃር - ቀዳሞት ቃላት
ሰላም! ሃለው Hi!
ከመይ ዊዕልኩም! Hello!
ከመይ ከ? How are you?
ኣብ ክልኣይ ርክብና ( ድሓን ኩን)! Good bye!
ክሳብ ድሓር! See you soon!

ኣብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣመሪካ እንታይ ፍሉይ እዩ?

የአሜሪካ እንግሊዝኛ ቋንቋ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአዲሱ ዘመን ግብረ-መልኩና ሀሳቦች ትኩረት ያደርጋል። ለምሳሌ፣ በኢንተርኔት፣ በተጨማሪ መረጃና ወደብ፣ በቴክሎጂ፣ የሳይንስ እና በክለሳ ውስጥ እንዲሁም በባህል ወገናት ላይ በተመለከተ ያለው ትግበራ የአሜሪካ እንግሊዝኛ ቋንቋ ያደርጋል። እንግሊዝኛ (ኣሜሪካ) ንጀመርቲ ሓደ ካብቶም ልዕሊ 50 ነጻ ናይ ቋንቋ ፓክታት ኮይኑ ካባና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ‘50LANGUAGES’ ብኢንተርነትን ብነጻን እንግሊዝኛ (US) ንምምሃር ውጽኢታዊ መገዲ እዩ። ንኮርስ እንግሊዝኛ (ኣሜሪካ) ዝኸውን መምሃሪ ናውቲና ብኢንተርነትን ከም ኣፕስ ኣይፎንን ኣንድሮይድን ይርከብ።

እነኚህ እንግሊዝኛ ቋንቋዎች አስተዳደርና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትኩረት፣ እና በሁሉም አይነት አካሄድና ክለሳ ውስጥ ያለው ተግባራት እንዲሁም ስልጠና ላይ ትኩረት ይሰጣል። አንዳንድ ቋንቋዎች እንዲሁ ያሉ፣ በአሜሪካ እንግሊዝኛ ቋንቋ በሚኖሩ አይነቶች፣ እንዲሁም በተለያዩ ክለሳዎች፣ አንዳንድ ትክክለኛ መለያን እና አንዳንድ ምልክቶች ይኖራሉ። በዚ ኮርስ እዚ እንግሊዝኛ (ኣሜሪካ) ብናጻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ - ብዘይ መምህርን ብዘይ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን! እቲ ትምህርቲ ብንጹር ዝተሃንጸ ኮይኑ፡ ዕላማኻ ንምዕዋት ክሕግዘካ እዩ።

በቀጣይም ላይ፣ የአሜሪካ እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚጠቀም በተለያዩ ባህላዊ አይነቶች፣ እንዲሁም በትክክለኛ ሀሳብ ይተማመናል። እነዚህ ቋንቋዎች በትምህርት፣ እና በአስተዳደር ውስጥ አስተዳደር እንዲሁም አካሄድ የሚያስችሉ አስተዳደር እና አካሄድ የሚቻሉ ተሰጥተዋል። ብኣርእስቲ ዝተዳለወ 100 ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ (US) ሒዝካ እንግሊዝኛ (US) ብቕልጡፍ ተማሃር። እቲ ንትምህርቲ ዝኸውን MP3 ድምጺ ፋይላት ብተዛረብቲ ተወለድቲ እንግሊዝኛ (ኣመሪካ) እዩ ተዛሪቡ። ኣደማምጻኻ ንምምሕያሽ ይሕግዙኻ።

በተጨማሪም፣ የአሜሪካ እንግሊዝኛ ቋንቋ በትኩረት የሚገኝ ሁሉ፣ በየቀኑ የሚያስችል፣ እና በትምህርት ውስጥ ሁሉ ማስተማርና አስተዳደር የሚቻሉ ምርጫዎች አሉ። በአጠቃላይ፣ የአሜሪካ እንግሊዝኛ ቋንቋ የቋንቋ ምርጫዎችን፣ የባህልና የክለሳ ምልክቶችን እና በየቀኑ ምርጫዎችን የሚያስችል፣ በትምህርትና በአስተዳደር ስልጠና የሚችሉትን መለያ ያደርጋል።

ዋላ’ውን ጀመርቲ እንግሊዝኛ (US) ብግብራዊ ሓረጋት ኣቢሎም ብ ‘50LANGUAGES’ ብብቕዓት እንግሊዝኛ (US) ክመሃሩ ይኽእሉ። መጀመርታ መሰረታዊ ኣቃውማ ናይቲ ቋንቋ ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብነታዊ ዝርርባት ብቋንቋ ወጻኢ ንርእስኻ ክትገልጽ ይሕግዘካ። ኣቐዲምካ ፍልጠት ኣየድልን እዩ።

ምዕቡላት ተማሃሮ እውን እንተኾኑ ነቲ ዝተማህርዎ ክደግሙን ከደልድሉን ይኽእሉ እዮም። ቅኑዕን ብተደጋጋሚ ዝዝረብን ሓረጋት ትመሃር እሞ ብኡንብኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መዓልታዊ ኩነታት ክትረዳድኡ ክትክእሉ ኢኹም። ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ወይ ኣብ ትራፊክ ዘለካ ግዜ ተጠቒምካ ንገለ ደቓይቕ እንግሊዝኛ (US) ተማሃር። ኣብ ጉዕዞ ከምኡ ውን ኣብ ገዛ ኢኻ ትመሃር።