ΑριθμοίMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Οι περισσότερες γλώσσες έχουν συστήματα αριθμών και αυτά μπορεί να διαφέρουν αρκετά. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να ανακαλύψετε και να μάθετε ενδιαφέροντα συστήματα αριθμών από όλο τον κόσμο.

Κάντε κλικ σε έναν αριθμό

number container
1
[uno]

[ένα]



number container
2
[dos]

[δύο]



number container
3
[tres]

[τρία]



number container
4
[cuatro]

[τέσσερα]



number container
5
[cinco]

[πέντε]



number container
6
[seis]

[έξι]



number container
7
[siete]

[επτά]



number container
8
[ocho]

[οκτώ]



number container
9
[nueve]

[εννέα]



number container
10
[diez]

[δέκα]