Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
όμως
Το ξενοδοχείο είναι καλό, όμως πολύ ακριβό.
sin embargo
El hotel es bueno, sin embargo, demasiado caro.
πρώτα
Μόνο στα 21 της έπρεπε να παντρευτεί!
primero
¡Solo debería casarse a los 21 años!
μέχρι τώρα
Μέχρι τώρα, δεν έχει πέσει.
hasta ahora
Hasta ahora, no ha caído.