Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
σαρώνω
Σήμερα σαρώνει πολύ.
tormenta
Hay muchas tormentas hoy.
αποσύρω
Οι ζιζανίες πρέπει να αποσύρονται.
arrancar
Hay que arrancar las malas hierbas.
αναρριχώμαι
Αναρριχάται στο βράχο.
escalar
Está escalando la roca.