Vocabulary

Learn Adjectives – Tigrinya

ብቕዓት
ብቕዓት ልበስ
bǝq‘at
bǝq‘at lǝbǝs
genius
a genius disguise
በትህትና
በትህትና ዕቅድ
bəṭəḥṭəna
bəṭəḥṭəna ʿäḳd
stupid
a stupid plan
ወርቅ
ወርቅ ቤተክርስቲያን
wǝrq
wǝrq bǝtǝkrǝstiyan
golden
the golden pagoda
ዝትማኸር
ዝትማኸር ግብጺ
zǝtmäḵär
zǝtmäḵär gǝbsi
impossible
an impossible access
እንግሊዛዊ
እንግሊዛዊ ትምህርቲ
əŋglizawi
əŋglizawi timəħərti
English
the English lesson
ሳዲስ
ሳዲስ መጠጣት
sadīs
sadīs met‘t‘at
simple
the simple beverage
ጻድቅ
ጻድቅ ምኽሪ
ts‘adīq
ts‘adīq mikh‘rī
fair
a fair distribution
ያልተገባው
ያልተገባው ሰው
yaləgəbaw
yaləgəbaw səw
single
the single man
ብስራሕ
ብስራሕ ሓበሬታ
bǝsraḥ
bǝsraḥ ḥabǝrǝta
secret
a secret information
ቀላል
ቀላል ነብሪ
qǝlal
qǝlal näbri
light
the light feather
ብፀሓይ
ብፀሓይ ሰማይ
bəts‘əhay
bəts‘əhay səmay
sunny
a sunny sky
ነጻነት
ነጻነት ምድሪ
nəts‘anət
nəts‘anət mədri
white
the white landscape