بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫اعتماد به نفس
‫اعتماد به نفس
 
‫کتاب
‫کتاب
 
ķiploks
ķiploks
 
‫سیر
‫سیر
 
‫برکت
‫برکت
 
aizsardzība
aizsardzība
 
cietumnieks
cietumnieks
 
doms
doms
 
‫گنبد
‫گنبد
 
smalcinātājs
smalcinātājs
 
svētība
svētība
 
maratonists
maratonists
 
‫حفاظت
‫حفاظت
 
‫دونده ماراتن
‫دونده ماراتن
 
grāmata
grāmata
 
‫زندانی
‫زندانی
 
‫خرد کن
‫خرد کن
 
pārliecinātība
pārliecinātība
 
50l-card-blank
‫اعتماد به نفس ‫اعتماد به نفس
50l-card-blank
‫کتاب ‫کتاب
50l-card-blank
ķiploks ķiploks
50l-card-blank
‫سیر ‫سیر
50l-card-blank
‫برکت ‫برکت
50l-card-blank
aizsardzība aizsardzība
50l-card-blank
cietumnieks cietumnieks
50l-card-blank
doms doms
50l-card-blank
‫گنبد ‫گنبد
50l-card-blank
smalcinātājs smalcinātājs
50l-card-blank
svētība svētība
50l-card-blank
maratonists maratonists
50l-card-blank
‫حفاظت ‫حفاظت
50l-card-blank
‫دونده ماراتن ‫دونده ماراتن
50l-card-blank
grāmata grāmata
50l-card-blank
‫زندانی ‫زندانی
50l-card-blank
‫خرد کن ‫خرد کن
50l-card-blank
pārliecinātība pārliecinātība