بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
موفق شدن
این‌بار موفق نشد.
izdoties
Šoreiz tas neizdevās.
پنهان کردن
او خود را با یک ماسک پنهان می‌کند.
maskēt
Viņa maskējas ar masku.
انتقام گرفتن
او از شوهر خود انتقام گرفت.
atriebties
Viņa atriebās savam vīram.