بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
اختصاصی
مکان تعطیلات اختصاصی
ekskluzīvs
ekskluzīvā atpūtas vieta
ممکن
مخالف ممکن
iespējams
iespējamā pretējība
قابل اجتناب
سکته قلبی قابل اجتناب
izvairāms
izvairāms sirdslēkme