بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

de aanval
de aanval
 
‫خوکچه هندی
‫خوکچه هندی
 
de weg
de weg
 
‫صلیب عیسی
‫صلیب عیسی
 
het kruisbeeld
het kruisbeeld
 
de kracht
de kracht
 
de monitor
de monitor
 
‫ساعت شنی
‫ساعت شنی
 
het zout
het zout
 
de zandloper
de zandloper
 
‫مانیتور
‫مانیتور
 
‫خیابان
‫خیابان
 
de cavia
de cavia
 
‫نیرو
‫نیرو
 
‫نمک
‫نمک
 
‫حمله
‫حمله
 
de haven
de haven
 
‫بندر
‫بندر
 
50l-card-blank
de aanval de aanval
50l-card-blank
‫خوکچه هندی ‫خوکچه هندی
50l-card-blank
de weg de weg
50l-card-blank
‫صلیب عیسی ‫صلیب عیسی
50l-card-blank
het kruisbeeld het kruisbeeld
50l-card-blank
de kracht de kracht
50l-card-blank
de monitor de monitor
50l-card-blank
‫ساعت شنی ‫ساعت شنی
50l-card-blank
het zout het zout
50l-card-blank
de zandloper de zandloper
50l-card-blank
‫مانیتور ‫مانیتور
50l-card-blank
‫خیابان ‫خیابان
50l-card-blank
de cavia de cavia
50l-card-blank
‫نیرو ‫نیرو
50l-card-blank
‫نمک ‫نمک
50l-card-blank
‫حمله ‫حمله
50l-card-blank
de haven de haven
50l-card-blank
‫بندر ‫بندر