© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com

فراگیری الفبا Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

خواندن و تلفظ الفبای خارجی را آنلاین فرابگیرید. بیش از ۴۰ الفبا در دسترس است.

اگر می خواهید به زبانی که یاد می گیرید بخوانید و بنویسید، حروف الفبا برای یادگیری ضروری هستند. آنها اطلاعات مفیدی در مورد صدای حروف در زبان ها ارائه می دهند و به شما کمک می کنند هنگام صحبت کردن، طبیعی تر به نظر برسید. به پایین پیمایش کنید و از بین 40 الفبا انتخاب کنید تا هم اکنون یادگیری را شروع کنید.

fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[aː] - Anton
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[beː] - Bernhard
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[seː] - Cornelis
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[deː] - Dirk
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[eː] - Eduard
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɛf] - Ferdinand
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɣeː] - Gerard
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɦaː] - Hendrik
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[i] - Izaak
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[jeː] - Johan/Jacob
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[kaː] - Karel
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɛɫ] - Lodewijk/Leo
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɛm] - Maria
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɛn] - Nico
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[oː] - Otto
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[peː] - Pieter
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ky] - Quirinius/Quinten
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɛɾ] - Richard/Rudolf
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɛs] - Simon
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[teː] - Theodoor
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[y] - Utrecht
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[veː] - Victor
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ʋeː] - Willem
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɪks] - Xantippe
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɛɪ] - Ypsilon
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[ɛɪ] - IJmuiden/IJsbrand
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
[zɛt] - Zacharias