بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
موجه
اخطار موجه
gerechtvaardigd
een gerechtvaardigde waarschuwing
پشتکاری
دو زن پشتکاری
achterbaks
twee achterbakse vrouwen
ملزم‌کننده
امضای ملزم‌کننده
bindend
de bindende handtekening