بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
تقریباً
تعمیر تقریباً خیلی گران است.
ongeveer
De reparatie is ongeveer erg duur.
در پایین
کتاب سبز در پایین است.
onderaan
Het groene boek ligt onderaan.
هر بار
آن‌ها هر بار که یکدیگر را می‌بینند، خوشحال می‌شوند.
elke keer
Ze zijn elke keer blij als ze elkaar zien.