0

0

-
-ತೊಡಕು
toḍaku
-
-ಕಾರ್
kār
-
-螺丝刀
luósīdāo
-
-ಕೈಕೋವಿ
kaikōvi
-
-ತಿರುಪುಳಿ
tirupuḷi
-
-问题
wèntí
-
-ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವನು
gāḷa hāki mīnu hiḍiyuvavanu
-
-电池
diànchí
-
-汽车
qìchē
-
-ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ
vidyatkōśa
-
-ಹತಾಶೆ
hatāśe
-
-垂钓者
chuídiào zhě
-
-手枪
shǒuqiāng
-
-胶片相机
jiāopiàn xiàngjī
-
-ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ
calanacitra kyāmara
-
-绝望
juéwàng
-
-ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
hindū dharma
-
-印度教
yìndùjiào
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


09/20/2020
0
0:00 sec