ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ. 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕಲಿಯಲು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
álfa (άλφα) - [a]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
víta (βήτα) - [v]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
gám(m)a (γάμ(μ)α) - [ɣ], [j]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
délta (δέλτα) - [ð]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
épsilon (έψιλον) - [ɛ]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
zíta (ζήτα) - [z]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
íta (ήτα) - [i]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
thíta (θήτα) - [θ]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ióta (ιώτα) - [i], [j]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
káp(p)a (κάπ(π)α) - [k], [kʲ]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
lámda (λάμδα) - [l]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
mi (μι) - [m]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ni (νι) - [n]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
xi (ξι) - [ks]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ómikron (όμικρον) - [ɔ]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
pi (πι) - [p]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ro (ρω) - [r]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
sígma (σίγμα) - [s], [z]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
taf (ταυ) - [t]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ýpsilon (ύψιλον) - [i], [v], [f]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
fi (φι) - [f]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
chi (χι) - [x], [ç]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
psi (ψι) - [ps]
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
oméga (ωμέγα) - [ɔ]