ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ. 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕಲಿಯಲು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɑː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/beː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/seː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/deː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/eː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɛf/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɡeː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/hɔː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/i/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/jeː/ or /jɔd/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/kʰɔː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɛl/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɛm/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɛn/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/uː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/pʰeː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/kʰʉː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɛr/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɛs/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/tʰeː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ʉː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/veː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/dʉbːɽtʰveː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɛkʰs/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/yː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/sɛʰtː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɛː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/øː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
/ɔː/