Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Научете го изговорот

Пробајте ја нашата „Игра со мемории“ за да ја тренирате вашата меморија додека го зајакнувате вашиот вокабулар на нов јазик. Едноставно кликнете на картичката за да ја превртите, а потоа обидете се да го пронајдете нејзиниот соодветен пар од останатите карти во што е можно помалку обиди.

0

0

Memo Game

лупа
лупа
 
ርክብ:ዝምድና
ርክብ:ዝምድና
 
маса
маса
 
барок
барок
 
однос
однос
 
ፊደላዊት ሚዛን
ፊደላዊት ሚዛን
 
መጉልሒ መነጽር
መጉልሒ መነጽር
 
вага за писма
вага за писма
 
ጣውላ
ጣውላ
 
ማሳጆ
ማሳጆ
 
мозок
мозок
 
ሓንጎል
ሓንጎል
 
ዋልሩስ
ዋልሩስ
 
автомеханичар
автомеханичар
 
መካኒክ ናይ መኪና
መካኒክ ናይ መኪና
 
масажа
масажа
 
ጥንታዊ ስሉም ህንጻ
ጥንታዊ ስሉም ህንጻ
 
морж
морж
 
50l-card-blank
лупа лупа
50l-card-blank
ርክብ:ዝምድና ርክብ:ዝምድና
50l-card-blank
маса маса
50l-card-blank
барок барок
50l-card-blank
однос однос
50l-card-blank
ፊደላዊት ሚዛን ፊደላዊት ሚዛን
50l-card-blank
መጉልሒ መነጽር መጉልሒ መነጽር
50l-card-blank
вага за писма вага за писма
50l-card-blank
ጣውላ ጣውላ
50l-card-blank
ማሳጆ ማሳጆ
50l-card-blank
мозок мозок
50l-card-blank
ሓንጎል ሓንጎል
50l-card-blank
ዋልሩስ ዋልሩስ
50l-card-blank
автомеханичар автомеханичар
50l-card-blank
መካኒክ ናይ መኪና መካኒክ ናይ መኪና
50l-card-blank
масажа масажа
50l-card-blank
ጥንታዊ ስሉም ህንጻ ጥንታዊ ስሉም ህንጻ
50l-card-blank
морж морж