Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
порано
Порано, млекото се носело од фермерот.
ብድሕሪኡ
ብድሕሪኡ ላቦን ክንብር ኣለወ።
напразно
Овде напразно се бара документ.
ጽኑ
ሕፃንቲ ጽኑ ተራእየ።
приближно
Поправката е приближно многу скапа.
ብቕደም
ብቕደም ብዙሕ ዋጋ ክኸውን ይስጥል ኢዩ።